1. Deffleícia.

  “我的”亚莱博“美国” Bacharach.
  “skupina” Bacharach.
  “dpo” DPO @ mybacharach。S.
  “vy”alebo“vaše” Zákazník,德哈维特省,Zamestnanec
  “autorizačnýorgán” úradKomisára前信息(英国)úradKomisára前信息(írsko)
 2. AkoPoužívamevašeosobnéúdaje

  Tento DokumentVámDávaVedieć,Ako SaPostarámeoVašeOsobnéúdaje。距离Zahěa到,ČoNámOSebePoviete,Čosa0vásdozvieme aInformácie,ktorédostanútostatní。Tento DokumentVysvetľuje,Ako到Robíme,InformujeVás0vašichGravachNa OchranuSúkromiaAO Tom,AkoVásChrániZákon。JE PredmetomNeustálehoPreskúmania。Vašeúdajebudemeuchovávať我的:

  • ChrářteSvojeDátaVBezpečíAsúkromí。
  • Nepredávaťvašeúdaje。
 3. AkoVásZákonCharáni

  中小企业Oprávnenípouřívaťosobnénformácie,pokiaľna forieshujeprimeranýdôvod。patri sem ajzdieżaniesostatnými。Medziplatnédôvodypatria:

  • PLNIťSVAMIZMLUVU。
  • Keďje到ZákonnáPovinnosć。
  • keďje到voprávnenomzáujme。
  • keďstýmbudetesúhlasić。

  oprávnenýmzáujmomjeprípad,keďjezobchodnýchalebokomerčnýchdôvodovpotbnépoužiťvašefignácie。Ale Ani Potom到Nesmieísťnespravodlivo proti tomu,Čojeprevássprávneanajlepšie。AK JE到NaZákladeOprávnenéhozáujmu,Poviemevám,Čo到je。Vašeosobnéúdajemôžemepoužiťna:

  použitievašichosobnýchfiginalácií našedôvody. Našeoprávnenézáujmy
  Dodržiavaťzákonyanariadenia,ktorésananásvzřahujú NašazákonnáPovinnosť. vsúladestreppismi
  CenovéPonuky,Objednávky,Fakturácia PlnenieZmlúv. Aby SmevámMohliPoskytovaťNašeSluğbyaudržiavaťnašezáznamyaktuálne
  Reagujte nasťťnostiasnažtesa ichvyriešić spokojnosťzákazníkov. Aby SmeVámMohliPoskytovaťťeSluğby
  Riadte Riziko PreNásAnašichZákazníkov PlnenieZmlúv. Dodržiavajtenariadenia,PoskytujteSluğbyVám,Riaydenie Zamestnancov
  kontaktujevássfignáciamio produktoch aslužbách obchodnýrast,plneniezmlúv Aby SmeVámMohliPoskytovaťťeSluğby
  Vyvíjajtenovéproputtyasluðby neustálezlepšovanie. Aby SmeVámMohliPoskytovaťťeSluğby
  Spravujtenašichdodávateľov. PlnenieZmlúv. Aby SmevámMohliPoskytovaťNašeSluğbyaudržiavaťnašezáznamyaktuálne
  Spravujtenašichzamestnancov NašazákonnáPovinnosý,SpokojnosýZamestnancov DodržiavajteNariadenia,SpokojnosýZamestnancov
 4. AK SA RozhodneteNeposkytnúťNámSobnéúdaje

  MožnobudememusieťzhromaȱovaȱoSobnéformenáciepoděazákonaalebopoděazmluvnýchpodmienok s vami。AK SARozhodneteNámTietoOsobnéúdajeneposkytnúť,Môže到ZdržaťaleboNámBránićVPlnenínašichPovinností。Môže至TiežZamenenań,žeNemôžemeVykonávaťSluğby,Ktoré0čakávate。AkýkoľvekZberúdajov,ktorýjevoliteľný,BudeObjasnenývmiestezberu。

 5. SkupinyOsobnýchdajov

  PoužívameVeľaRôznychdruhovOsobnýchdajov。Súzoskupenédak,Ako JeUvedenénižšie。NiektoréSavásNemusiaTýkať。

  typosobnýchdajov. PANIS.
  Happeálna. ako komunikujete sostatnými,keďstezamestnaníunásalebopoužívatemajetokspoločnosti(Iba prezamestnancov)。
  komunikácia. Čosa ovásdozvedámeze-mailov,rozhovorov a priamych kontaktov。
  Súhlasy. AkékoľvekPovolenia,SúhlasyAleboOrecellie,KtoréNámPoskytnete。
  kontakt. KdeBý等aakovásalebonajbližšíchkontaktovať。
  zmluvné. Čoočakávameod vy ofnás。
  dokumentárneúdaje. údajeovás,ktorésúuloženévdokumentoch vrôznychformátochalebovkópiách,napr。Pas AleboVodičský预先(AKSúkInezzícii)。
  Finančné. údajeoúčte,mzdy,dôchodok,vědavky(AkSúficationné)。
  NárodnýIdendifikátor. ČísloAleboKód,KtorýVámDaLaVládaNaIndifikáciuToho,KTO STE。
  otvorenéúdajeaVerejnézáznamy Podrobnosti oVás,ktorésúveverejnýchzáznamoch,一个InformácieoVás,ktoréSúOtvorenedostupné,NAPR。NA Iternete。
  Sociálnevzřahy. ŽalšiePríbuznéAnéVzřahy。
  Špeciálnetypyúdajov ZákonAďalšieNariadeniaPovažujúniektoréOsobnénemendáciezazvláštne。Tieto Typyúdajovbudemezhromaȱovaȱapoužívaȱibavtedy,ak到Vyīadujezákon:

  • RasovýAleboetnickýPôvod
  • NáboženskéAleboFilozofickéPresvedčenie
  • GenetickéABioMetrickéúdaje
  • Zdravotnéúdajevrátanepohlavia
  • odsúdenieatrestnéčiny
  Technický. Podrobnosti onašichzariadeniach aTechnológii,ktorépoužívate。
 6. odkiaľzhromaȱujemeosobnéformenácie

  Osobnéúdajeovásmôžemezhromažďovaťzrôznychzdrojov:

  • údaje,ktorénámposkytnete
  • keďpoužívatenašesietevrátanewebovýchstránoka e-mailov
  • KeďpoužívateNašeMobilnéZariadenia
  • Informáciezískanézosociálnychmédií,Verejnýchzdrojovallebovládnych/donucovacíchorgánov
  • Spätnáväzbaodzákazníka
  • NašiZamestnanci.
 7. skýmzdieľamevašeosobnéfignamácie

  VašeOsobnéúdajeMôžemeZdieľaťs:

  • Vláda/OrgányČinnévtrestnomkonaní,regulačnéorgányaďalšieorgány
  • Spoločnostivrámciskupiny alebospoločnosti,sktorýmimáskupinaspoločnýpodnik allebo dohodu ospolupráci
  • Componentácie,KtoréVásSnamiZoznámia
  • Spoločnosti,ktorýmivászoznámime
  • Spoločnosti,ktorýmináspažiadate,aby smezdieżalivašeúdaje
  • skupina samôžerozhodnúťpredaȱ,proviesȱallebozlúčićčastisvojho podnikania aleboaktív。skupina samôžetiežsnağiťzískaťťalšiePodnikyAlebo S NimiZlúčić。PočasKtoréhokoľvekztýchtoprocesovmôřeskupinazdieľavašeúdajesinýmistranami。Skupina到Urobí,IBA AK SAZaviaže,ževašeúdajeBudúChránenéAnsúkromné。
  • AKDôjdeKZmene Skupiny,PotomMôžuInéStranyPoužićVašeúdajeRovnakýmspôsobom,Ako JeUvedenévomtoOznámení
 8. ZasielanieúdajovAkoSúčasťNašejGlobálnejvevádzky

  中小企业Globálnaoperáciaa budemezdieľaťnformácieiba s krajinami mimokrajín,vktorýchžjete:

  • postupujtepodľapokynov.
  • dodržiavajtezákonnúpovinnosť.
  • povoľtteinýmskupinámskupinyskávuskupiny

  AKúdajePrenesiemeMimoVašuKrajinu,Zabezpečíme,Aby BoliChránenéRovnako,Ako Keby BoliPoužitéVašejKrajine。POUİIJEMEaspoňjednuztýchtozáruk:

  • preneste ho do krajiny sozákonminaochranusúkromia,ktoréposkytujúrovnakúochranuako vy
  • uzatvorte zmluvu spríjemcom,čoznamená,žehomusíchrániťpodľarovnakýchštandardovako vy
  • Preneste Ho DoOcconstácií,ktorésúsúčasťouŠtítunaOchranuOsobnýchúdajov。Toto JeRámec,KtorýtanovujeŠtandardyOchranyOsobnýchdajov前dajeodosielanémedzi美国一个krajinamieú。Zaisžuje,Aby Tieto Normy BoliPodobnéTým,ktorésapouřívajúvrámcieú。
 9. Ako Dlho BudemeUchovávaťvašeSeosobnéúdaje

  OsobnéúdajeTýkajúceSaOsôb,KtoréNieMezamestnancami,SaBudúUchovávaťPoDobuPotbnúnasplneniezmluvnýchzáväzkova po dobu,ktorábudemaťnáležitýdôvodnaiichovanie。Metódykontroly,Zmeny,Opravy AleboOdvolaniaSúhlasuSúPopísanéVČasiach10 - 14.OsobnéúdajeNašichZamestnancov SaBudúuchovávaťkddlho,AkoBudúnámiZamestnaní。PoSkončeníPracovnéhoPomeruUNásSavašeúdajeMôžuuchovávaťaž5 rokov alebodlhšie,ak到Vyīadujezákonnápovinnosťzjednéhoztýchtodôvodov:

  • Odpovedaťnaakékoľvekotázkyalebosťťnosti
  • Aby SteUkázali,žeSvami bolozaobchádanéspravodlivo
  • VedenieZázamovPoděaPodpisov,KtoréSAVZõahujúnavášPracovnýPOMER
 10. AkoZískaťkópiusvojichOsobnýchúdajov

  K SVOJIMOsobnýmfignáciámMátePrístupZaslanímSvojejžiadostie-mailom naúradníkapreochranuúdajov。MátePrávoZískaťodnássvojeosobnéformbácievoformáte,ktorýjemožnéľahkoznovupoužić。MôqueteNaás·泰博žžžťo poskkytnutievašichosobnýchúdajovv tomtoformáteinýmomentryáciám。

 11. AKSúvašeOsobnéúdajenesprávne,DajteNámVedieć

  MátePrávoSpochybnićAkékoğvekSoobnéFormácie,ktoré0vásMáme,oKtorýchsimyslíte,žeSúnesprávneAleboneúplné。AK到ChceteUrobić,kontaktujteúradníka前ochranuúdajov。Ak TakUrobíte,PodniknemePrimeranéKrokyNa Kontrolu Jeho Presnosti A Opravu。

 12. ZastaveniePouřívaniavašichosobnýchúdajov

  toto sačastonazīvapraávonaByťZabudnutě.,'vymazanie.“亚莱博”objekt.“。MátePrávona:

  • namietajte protinámpomocouvašichosobnýchúdajov
  • PožiadajteNásoodstránenie,odstráneniealeboukončeniepouřívaniavašichosobnýchúdajov,ak ich nie jepotbnéuchovať

  Môžu存在PraávneAleboinéMiciálneDôvody,PrečoSúvašeúdajeUchovávané。AleProsím,PovedzteNám,Ak SiMyslíte,žebysme到NemaliPoužívať。NiekedyMôiemebyťschopníbedziťpoužitievašichúdajov。ToZnamená,žeSa·沃斯·韦蒂,NapríkladNaPrávneNárokyAleboNaVýkonzákonnýchPrav。v Tejtosituáciinebudemepoužívaťallebozdieľaťvašeúdajeinýmspôsobom,PokiańSúsobmedzené。MôqueteNásPožiadať,Aby Sme ObmedziliPoužitieVašichOsobnýchdajov,AK:

  • NIE JE到PRESNÉ
  • Uō到Nie JeCommumancyNé,Ale Chcete,Aby Sme Si Ho Ponechali NaPoužitiev pravnychnárokoch
  • uìstenáspžiadali,aby sme prestalipouřívaťvašeúdaje,allečakátenaodpoveď,ktorávámodpovie,čiiChmôžemeďalejpouřívať。

  AK ChceteNamietańProtiTomu,AkoPoužívamevašeúdaje,AleboNásChcetePožiadaťOIchodstránenieAleboobmedzenie IchPoužitia,ObrářteSaNaúradníka前Ochranuúdajov。

 13. akoodvolaťsúhlas.

  SVOJSúhlasMôetekedykoľvekodvolať。AK Chcete,ObrářteSANAúradníka前Ochranuúdajov。AKODVOLÁTESVOJSúhlas,MoğnoVámNeBudemeMôkkkytnúýMôkkytnúťbruðby。ak je to tak,poviemevám到。

 14. ako sasťažovať.

  Ak Nie SteSpokojníspoužitímvašichosobnýchdajov,Mali by Ste SaObrátićNaúradníka前Ochranuúdajov。mátetiežproávopodaťsťažnosəpovoľujúcemuorgánu。

Späťnazačiatok.