Bacharach Inc.(“Nás”,“我的”Alebo“Náš”)POUžívaSúboryCookieNA Serveri HTTPS://www.mybacharachwebovástránka.com(“Služba”)。POUžívanímsluȱbyVyjadrujeteSúhlasSPOUžívanímSúborov饼干。

核苷酸酶zásadypoužívaniasúborov饼干vysvetľujú,共同苏súbory饼干,阿古používamesúbory饼干,阿古魔族tretie strany,Sktorýmimôžemespolupracovať,používaťsúbory饼干vrámcislužby,花瓶možnostitýkajúceSAsúborovcookie中ďalšieinformácieØsúboroch饼干。

čosúsúborycookie

SúboryCookieSúMaléKúskyStutu,Ktorédovášhowebovéhoprehliadačapošlevavštívenáwebovástránka。Súborcookiejeuloženývavašomwebovomprehliadačiaumožňujeslužbealebo tretej stranerozpoznaývásauľhčiťvašuďalšiunávštevuasluębuprevásužitočnejšiu。

SúboryCookieMôubyť“Trevalé”Alebo“Reláčné”。TrvaléSúboryCookieZostávajúVašomOsobnomPočítačiAleboMobilnomZariadení,Keďidete doRežimu离线ZatiaľčoSúboryCookieRavieSaOdstránia,AkonáhleZatvoríteBovýPrehľadávač。

Ako BacharachInc.PoužívaSúboryCookie

keďpoužívatea pristupujete ksluřbe,môžemedovášhowebovéhoprehliadačaumiestniťkoľkosúborovcookie。

používamecookies nanasledujúceúčely:

  • PovolenieUrčitýchfunkciísluðby
  • poskytnúťandictiku

VSluëbepouřívamereláčnéajtrvalésúborycookie a na spusteniesluȱbypoužívamerôznetypysúborovcookie:

  • ZákladnéSúboryCookie.- Môhiemepoužiťzákladnécookiesna自闭症aautentifikáciupoužívateȱovazabráneniepodvodnémupoužitiupouřívateȱskȱchȱúčtov
  • súborycookiesluðby分析- Môžemepouřívaťandictickécookies na sledovanieInformáciíoom,ako saslužbapouříva,aby sme mohlirobiťvylepšenia。Môžemetiebžžžžtest test test test testtestýýýýýý酒店,Stránok,FunkciíAlebonovýchfikciíluȱby,ako nanegujúnašipoužívatelia。

Súborycookietretíchstrán

OkremNašichvlastnýchsúborovcookiemôžemetiežžťťžžžžžžťžžžžchstr na h h h hslžby,Doručovaniereklámnatútosluōbuaprostredníctvomnejatō。

AkésúvašeMoğnostiTýkajúceSaSúborov饼干

AK ChceteVymazať饼干AleboDaśPokynSvojmuwebovémugehliadaču,aby cookies vymazal alebo odmietol,NavštívteStránkyPomocníkaVášhoWebovéhoPrehliadača。

Upozorňujemevšak,žeaksúborycookieodstránitealeichiichodmietnete普里亚ť,Nebudetemôcievšetkyfunkcie,ktoréponúkame,ktoréponúkame,ktoréponúkame,Nebudetemôcianuložiťsvojepredvoľbyaniektoréznašichtránoksa nemusia zobrazovať斯帕里省。

PrehliadačChromeNavštívteStránkuTáttránkaODSpoločnostiGoogle

WebovýPrehľadávačinternet explorernájdetenaTáttránkaodspoločnosti微软

PrehliadaGehiadačFirefoxNavštívteStránkuTátttránkaod mozilly

WebovýGehliadačSafarinájdetenaTáttránkaodspoločnosti苹果

vprípadeinéhowebovéhoprehľadávačanavštívteoficiálnewebovéstránkywebovéhoprehľadávača。

Kdenájdeteďalšiefignácieosúborochcookie

VIVCInformáciío cookies samôquetedozvedieťnanasledujúcichwebovýchstránkachtretíchstrán:

Allaboutcookies.

Iniciatívapresieřovúreklamu

Späťnazačiatok.