爱游戏ayx二十一点Bacharach, inc . - standdowe warunki sprzedaŻy

1.属Ł
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz niesprzeczne postanowienia zawarte w Bacharach Ewentualna oferta cenowa Inc.(“Umowa”)będzie pod każdym względem regulować wszelką sprzedaż i użytkowanie dowolnego produktu(“Produkt”lub“produckty”)i usług(“Usługi”)od Bacharach, Inc(“Sprzedawca”)przez kupującego(“Kupujący”),w tym między innymi przyszłe produckty zamienne zakupione przez Kupującego。我李ś庇斯摩ro niniejsze了一条条纹路ż倪sięw jakikolwiek sposob od warunkow zamowienia Kupującego滑我李ś庇斯摩jest niniejsze了一条条纹路interpretowane jako akceptacja滑potwierdzenie działające jako akceptacja, wowczas akceptacja Sprzedającego jest WYRAŹ聂UWARUNKOWANA NA ZGODĘKupujĄcego NA WSZELKIE ZAWARTE w NINIEJSZYCH WARUNKACH。KtÓre rÓŻniĄ siĘ od lub dodatkowo od tych zawartych w pisemie kupujĄcego。Ponadto pismo到będzie uważane za zawiadomienie o sprzeciwie wobec takich warunków Kupującego。Jeśli pismo到będzie traktowane jako oferta, akceptacja niniejszej Umowy jest WYRAŹNIE OGRANICZONA DO ZASAD I WARUNKÓW ZAWARTYCH W TUTAJ。Żadne zamówienie zakupu ani inne instrumenty kupna Kupującego nie będą skuteczne w zaprzeczaniu, modyfikowaniu, usuwaniu lub dodawaniu do warunków niniejszej Umowy, chyba że zostało到wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez Sprzedającego na piśmie。Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie umowy między stronami i zastępuje wszelkie propozycje ustne, pisemne lub elektroniczne oraz wszelką inną komunikację między stronami dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy。Oferty sprzedającego są ofertami, które można zaakceptować tylko w całości。Uznaje się, że Kupujący akceptuje niniejszą Umowę w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:(i) akceptacji przez Kupującego oferty Sprzedawcy, do której dołączona jest niniejsza Umowa; (ii) dostarczenie przez Kupującego zamówienia na Produkty do Sprzedawcy (za pośrednictwem zamówienia, harmonogramu wysyłki lub innych środków komunikacji): i / lub (iii) przyjęcie przez Kupującego dostawy lub płatności za Produkty, niezależnie od jakichkolwiek warunków dodane lub usunięte przez Kupującego. Wszystkie kwestie wynikające z niniejszej Umowy będą interpretowane i rozwiązywane zgodnie z Kodeksem handlowym stanu Pensylwania, bez względu na przepisy kolizyjne i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie działania wynikające z niniejszej Umowy będą wszczynane w hrabstwie Allegheny w Pensylwanii. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Allegheny i zgadza się wystąpić w akcji po pisemnym zawiadomieniu. Kupujący nie może scedować niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią z mocy prawa, upadłości lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść stron niniejszej Umowy i ich odpowiednich następców, dozwolonych cesjonariuszy i cesjonariuszy. Brak nalegania Sprzedawcy na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub wyegzekwowanie uchybienia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek pojedynczego, powtarzającego się lub ciągłego naruszenia jakiegokolwiek określonego warunku lub warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa Sprzedawcy do nalegania na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub w celu wyegzekwowania uchybienia w odniesieniu do naruszenia jakiegokolwiek innego warunku lub warunku lub w dowolnym późniejszym czasie lub w jakimkolwiek późniejszym przypadku, w odniesieniu do tego konkretnego warunku lub warunku. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, a nienaruszone postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełnej mocy. .

2.ODSPRZEDAŻPRODUKTOW
O ile Kupujący nie jest stroną umowy dystrybucyjnej ze Sprzedawcą, która reguluje odsprzedaż Produktów Kupującego, Kupujący może odsprzedawać produckty zakupione na mocy niniejszej umowy jedynie na warunkach nie mniej korzystnych niż obecne Standardowe Warunki Sprzedaży sprzedwcy (zamieszczone na bacharach.wpengine.com),W tym między innymi postanowienia dotyczące gwarancji I ograniczenia odpowiedzialności。Kupujący zgadza się zabezpieczyć, zwolnić i bronić Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami i procesami sądowymi, w tym kosztami prawników, w zakresie, w jakim takie roszczenia i procesy sądowe wynikają z nieprzekazania przez Kupującego takich warunków kupującemu zdalnemu。

3.OPŁATY我PŁATNOŚCI
Kupujący zgadza się uiścić opłaty za Produkt(“Opłata za prodkt”)。Opłaty za usługi zostaną wyszczególnione oddzielnie w ofercie Sprzedawcy i na fakturze(“Opłata za usługę”wrazz Opłatą za produkt,“Opłaty”)。Wszystkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu kredytu w momencie wprowadzenia。O ile strony聂uzgodniły inaczej naπś米氏,Warunki, trzydzieści (30) dni耐minimalne zamowienie w wysokości 50美元(250 w美元przypadku zamowieńeksportowych)我będąceny obowiązujące w chwili gdy Sprzedawca przyjmuje zamowienie Kupującego, z wyjątkiem przypadkow określonych poniżej。Minimalne zamówienie zostanie zniesione w przypadku zamówień wysyłanych do Użytkownika końcowego i wysyłanych za pośrednictwem następnego dnia lub drugiego dnia。Minimalne zamówienie nie zostanie uchylone w przypadku wysyłek poza kontynentalne Stany Zjednoczone。Opłata manipulacyjna w wysokości 7 USD zstanie doliczona do wszystkich zamówień, z wyjątkiem przesyłek wysyłanych za pośrednictwem rozliczeń stron trzecich w kontynentalnych Stanach ZjednoczonychPonieważ ceny Sprzedającego są parte na kosztach i warunkach (w tym kursach wymiany) istniejących w momencie odbioru, ceny mogą wzrosnąć wrazze zmianą tych warunków, np。Wzrostem cen materiałów i robocizny oraz wahaniami kursów walut。Opłaty聂obejmujążadnych kosztow wysył吻我在manipulacyjnych Opł,w tym Opł在咱斜纹布ły niebezpieczne takich木菠萝odpowiednie cł,taryfy, podatki od wartości dodanej podatki od sprzedaży, podatki od użytkowania滑inne Opłaty pobierane przez jakikolwiek federalny, stanowy, miejski滑inny器官rządowy,który może być winien Kupującemu w wyniku niniejszej Umowy zakup Produktu i Usług lub inne opłaty, które mogą zostać nałożone na sprzedaż, odsprzedaż lub korzystanie z Produktów。比如opłaty uiszczane przez Sprzedającego obciążają konto Kupującego。Wszelkie roszczenia o zwolnienie z takich opłat muszą być wyraźnie zaznaczone na pierwszej stronie zamówienia i zawierać wszystkie wymagane świadectwa zwolnienia。O ile nie określono inaczej na fakturze lub nie uzgodniono inaczej na piśmie przez strony, Opłaty będą podawane w dolarach amerykańskich i będą należne po otrzymaniu fakturz przez Kupującego,因为prawa do potrąceń lub potrąceń。Sprzedawca może zażądać dokonania płatności za pobraniem lub za pośrednictwem nieodwołalnej akredytywy na rzecz Sprzedawcy i akceptowanej przez niego, ustanowionej na koszt Kupującego。Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Sprzedający może zawiesić wszelkie przyszłe dostawy lub inne świadczenia w stosunku do Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności lub kar,a oprócz wszystkich innych kwot płatnych na podstawie niniejszej Umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu (1) uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Sprzedawcę w związku z wszelkimi działaniami podjętymi w celu wyegzekwowania windykacji lub zachowania i ochrony praw Sprzedającego wynikających z niniejszej Umowy, czy to w postępowaniu sądowym, czy w inny sposób, w tym między innymi rozsądnych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych i innych wydatków oraz (2) odsetek od wszelkich kwot niezapłaconych po 30 dni naliczane według niższej z (a) stawki 2% miesięcznie lub (b) najwyższej stawki dozwolonej przez prawo.

4.WYSYŁKA;DOSTAWA;如果Ł王寅ŻSZA
Sposób wysyłki i przewoźnika wybiera Sprzedawca。O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wysyłka i dostawa Produktów odbywać się będzie w placówce Sprzedawcy FCA(2010年国际贸易术语解释通则),po czym tytuł (z wyłączeniem prawa do oprogramowania wbudowanego) i ryzyko utaty przechodzą na Kupującego。Kupujący zobowiązuje się sprawdzić wszystkie produckty pod kątem dokumentów przewozowych oraz pod kątem uszkodzeń lub braków po otrzymaniu towarów w miiejscu przeznaczenia。Wszelkie roszczenia z tytułu utaty, uszkodzenia w transporcie lub innych przyczyn widocznych podczas kontroli należy kierować do przewoźnika。Roszczenia dotyczące braków należy zgłaszać w ciągu trzydziestu (30) dni od ich otrzymania。Wszelkie opłaty za przesyłkę, ubezpieczenie lub podobne opłaty ponosi Kupujący。Według uznania Sprzedawcy produckty mogą być wysyłane przed żądaną datą wysyłki lub w partiach。Wszystkie informacje o dostawie (w tym czas wysyłki) są przybliżone。Wyłącznym obowiązkiem Sprzedawcy jest dołożenie uzasadnionych starań handlowych w celu dotrzymania określonych terminów wysyłki。Kupujący wyraź聂zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności咱jakiekolwiek straty滑szkody wynikające z niedostarczenia滑最新ź聂ńw dostawie spowodowanych przez jakiekolwiek warunki związane z滑spowodowane przez brak przetwarzania滑niedokładne przetwarzanie informacji i /滑mechanizmow、ktore年代ą卷żliwe na了ływ czasu, a spór pracowniczy (np. strajk, spowolnienie lub lokaut), pożar, powódź, ustawa lub rozporządzenie rządu, zamieszki, niemożność uzyskania dostaw lub przestrzeni transportowej, awaria zakładu, awaria zasilania, opóźnienie lub przerwanie przewoźników, wypadki, zdarzenia losowe lub inne przyczyny poza kontrolą Sprzedawcy.

5.ANULOWANIE;BRAK DOSTAWY;ZWROTY
niiejsza Umowa, w całości lub w części, nie może zostać anulowana ani odroczona przez Kupującego, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego i na warunkach, które zabezpieczą Sprzedającego przed stratą。Jeśli Kupujący anuluje całość lub część zamówienia na Produkty, Kupujący zapłaci Sprzedającemu wyższą z kwoty równej (i) 50% ceny za takie anulowane produckty lub (ii) faktyczne i wynikowe szkody poniesione przez SPRZEDAWCĘ, w tym bez ograniczeń przewidywany zysk i wydatki Sprzedającego już poniesione przez Sprzedającego。Jeśli Kupujący odroczy dostawę, Kupujący zapłaci Sprzedającemu sumę (i) miesięcznych opłat równych 1.5% całkowitej ceny za produckty podlegające takiemu odroczeniu, oraz (ii) uzasadnione opłaty za odroczenie, np。Czas bezczynności Sprzedawcy, kozty magazynowania itp。W przypadku zatwierdzenia żądania zwrotu, (i) wszelkie stosowne koszty pakowania, wysyłki i dostawy będą na koszt Kupującego oraz (ii) wszystkie zwroty muszą być wysłane z góry na koszt Kupującego。Żadne zwroty nie będą dokonywane do Sprzedawcy bez upzedniego uzyskania numeru autoyzacji zwrotu materiału(“军事革命”)。编号RMA音乐być umieszczony w widocznym miiejscu na opakowaniu zwrotnym。绝对的żadne zwroty nie będą akceptowane ani uznawane bez uprzedniej zgody。Zwroty podlegają 20% opłacie za uzupełnienie zapasów。Kredyty będą przyznawane tylko za przedmioty, które zostaną uznane za kwalifikujące się do odsprzedaży przez Sprzedawcę, z wyłączeniem zwrotów gwarancyjnych。

6.GWARANCJA;王寅ŁĄCZENIA GWARANCJI
Gwarancja。O ile Kupujący i Sprzedający nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedawca gwarantuje Kupującemu,że posiada我przekaże zbywalny tytuł做Produktow (z王寅łączeniem ewentualnego oprogramowania wbudowanego) sprzedawanego na mocy niniejszej Umowy orazże wszystkie nowe Produkty będąwolne od叠fabrycznych我zainstalowany斜纹布łna Okres Gwarancji mający zastosowanie Produktu,木菠萝określono w instrukcji Produktu,począwszy od dostaway do przewoźnika w celu pierwszej sprzedaży(“Gwarancja”)。Jeśli Kupujący nie jest użytkownikiem końcowym Produktów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć je każdemu bezpośredniemu nabywcy
(“Nabywca zdalny”)ograniczona gwarancja i zrzeczenie się odpowiedzialności dla nabywców końcowych (zdalnych) wydane przez Sprzedawcę。Oprócz naprawy lub wymiany wadliwej części Produktu zgodnie z niniejszą ograniczoną Gwarancją określoną w niniejszym dokumencie, jeśli wymagana jest naprawa lub instalacja na miiejscu przez Sprzedawcę lub osobę przez niego wyznaczoną, co jest wyłącznie ustalone przez Sprzedawcę,wówczas usługi związane z Gwarancją oraz uzasadnione koszty podróży i życia będą być dostarczane Kupującemu bez dodatkowych opłat。
美国ługi Gwarancja na。W przypadku Usług świadczonych przez Sprzedawcę Sprzedawca gwarantuje, że będą one miały profesjonalną jakość。我李śjakikolwiek brak spełnienia warunkow gwarancji我们ługi,国防后勤局konkretnej wcześniej wykonanej我们ługi, pojawi sięw cią顾dziewięćdziesięciu (90) dni阿宝zakończeniuług, Sprzedawca ponownie wykona我们ługi, na ktore魏马awaria bezpośredni wpływ, o ile będzie到莫żliwe naprawienia。jedyny wydatek。Jedyne Środki zaradcze kupujĄcego za wadliwe usŁugi bĘdĄ ograniczone do kosztu wykonania takich usŁug。ABY OTRZYMAĆ NINIEJSZE ŚRODKI ZARADCZE, KUPUJĄCY MUSI POWIADOMIĆ SPRZEDAJĄCEGO NA PIŚMIE O WSZELKICH ROSZCZONYCH BRAKACH W CIĄGU Trzydziestu (30) DNI OD WYKONANIA USŁUG。Środki zaradcze w przypadku wadliwych usŁug sĄ wyŁĄczne I zastĘpujĄ wszelkie inne Środki zaradcze dostĘpne kupujĄcemu na podstawie prawa lub w kapitale wŁasnym
Zastrzeż他。WyraŹne gwarancje przedstawione w niniejszej sekcji zastĘpujĄ sprzedawca I jego odpowiedni partnerzy I dostawcy wyŁĄczajĄce wszelkie inne gwarancje, warunki lub oŚwiadczenia (wyraŹne lub dorozumiane, ustne lub pisemne) w odniesieniu do tego produktu, w tym bez ograniczeŃ wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki tytuŁu, nienaruszania praw,PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU (czy SPRZEDAWCA MIAŁ POWÓD, BY WIEDZIEĆ, ZALECANO LUB NIE WARTO WIEDZIEĆ O TAKIM INNYM CELU) ZARZĄDZAJĄCE PRZEZ PRAWO, Z POWODU NIESTANDARDOWEGO LUB STOSOWANIA W HANDLU, czy SPOSOBU OBSŁUGI LUB WYKONANIA。

7.王寅ŁĄCZENIA GWARANCJI;ZARADZIĆ
Wyłączenia i warunki gwarancji。Gwarancja Sprzedawcy聂obejmuje Produktow w tym między innymi komponentow, części我斜纹布ł噢,ktore (a)聂zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę我ktore sąobjęte gwarancjami stron trzecich,我李śtakie istnieją,我odpowiednich producentow, w tym między innymi baterii我innych elementow祖茂堂żywają进入się;B) są częściami podlegającymi zużyciu lub ulegającymi zużyciu, w tym między innymi bateriami, bezpiecznikami, filtrami I żarówkami;c) zostały poddane:(我)działaniu powyżej zalecanej wydajności, (ii) nieodpowiedniej mocy elektrycznej, klimatyzacji滑kontroli wilgotności, (3) wypadku滑katastrofie、w tym między innymi阿宝ż应接不暇,powodzią,黑暗世界ą,wiatr我王寅ładowania atmosferyczne, (iv) zaniedbanie, w tym między innymi stany nieustalone, (v) nadużycie滑新ł一ściwe użycie,(vi) nieprzestrzeganie przez Kupującego najnowszych opublikowanych strukcji obsługi Sprzedawcy, (vii) nieautoryzowana modyfikacja, instalacja lub naprawa przez osoby inne niż upoważnieni przedstawiciele Sprzedawcy lub (viii) używanie do celów innych niż określone w dokumentacji lub ostatnio opublikowanej strukcji obsługi;lub (d) nie są prawidłowo przechowywane, instalowane, konserwowane lub obsługiwane w normalnych warunkach i zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy。niiejsza gwarancja Sprzedawcy jest nieważna i nieskuteczna, jeśli wada powstała w wyniku uszkodzenia Produktu po dostawie lub jest związana z użyciem nieautoryzowanego sprzętu, oprogramowania lub innego sprzętu。Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący wymieni czujniki dostarczone przez Sprzedawcę na czujniki wyprodukowane przez innego producenta, wówczas wszystkie Gwarancje Sprzedawcy udzielone Kupującemu i Zdalnemu Kupującemu zostaną unieważnione, a Kupujący przejmie wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody,obrażenia lub strategy poniesione przez Kupującego oraz / lub Nabywca zdalny wynikający z tej nieautoryzowanej modyfikacji。 Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje: rutynowej konserwacji, w tym między innymi regulacji, czyszczenia, kalibracji, dokręcania luźnych nakrętek i śrub; wykonywanie usług związanych z przeniesieniem Produktu lub dodaniem lub usunięciem interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń; naprawa uszkodzeń wynikających z innego niż normalne zużycie; prace elektryczne na zewnątrz Produktu; jakiejkolwiek konserwacji interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń niedostarczonych przez Sprzedawcę; oraz wszelkie problemy wynikające z nieobsługiwanej usługi.
Zaradzić。Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Kupującego i Jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy w przypadku naruszenia Gwarancji na Produkty na mocy niniejszej Umowy jest, według uznania Sprzedawcy, (a) naprawa lub wymiana wadliwego Produktu,który ulegnie awarii w Okresie Gwarancji i zwrócić Kupującemu odpowiednią część Opłaty za wadliwy ProduktKupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawo Sprzedawcy do zwrotu opłaty Kupującemu nie zostanie zmniejszone ani ograniczone w żaden sposób ani z jakiegokolwiek powodu。Realizacja powyższego środka jest uzależniona od powiadomienia i uzasadnienia, jakiego może wymagać Sprzedawca, że taki Produkt był przechowywany, instalowany, konserwowany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy。O ile Sprzedający聂zaleci inaczej, wszystkie takie wadliwe Produkty zostanązwrocone做magazynu Sprzedającego滑做innego miejsca, ktore Sprzedawca wybierze, na koszt Sprzedającego, pod warunkiemże Kupujący zastosuje się做wszystkich wskazowek Sprzedawcy dotyczą进入pakowania我wysył吻。celm tego określonego środka zaradczego jest naprawa wszelkich usterek lub zwrot uiszczonych opłat。Kupujący przyjmuje做wiadomości,że takie王寅łączne zadośćuczynienie jest kluczowym warunkiem w umowie reprezentowanej w niniejszej umowie我że takie zadośćuczynienie, biorąc pod uwagęwynagrodzenie zapłacone Sprzedającemu, będzie działło jako pełne zadośćuczynienie Kupującemu咱wszelkie roszczenia z nim zwią赞恩。W związku z powyższym Kupujący przyjmuje做wiadomości,że W przypadku orzeczenia年代ądu Włściwej jurysdykcji滑organu arbitraż,奥韦戈,王寅łączne zadośćuczynienie聂daje Kupującemu korzyści z jego umowy滑że takie王寅łączne zadośćuczynienie聂powiedzie sięz jakiegokolwiek powodu,Wówczas każde takie orzeczenie w odniesieniu do takiego wyłącznego zadośćuczynienia lub jakiekolwiek takie niepowodzenie takiego wyłącznego zadośćuczynienia nie wpłynie ANI nie zmieni w żaden sposób żadnego ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, a wszystkie takie ograniczenia I wyłączenia będą纳达尔obowiązywać w pełnej mocy。 Wszystkie roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów lub Oprogramowania wobec Sprzedawcy muszą być wnoszone w odpowiednim Okresie Gwarancji. Elementy naprawione lub wymienione w ramach gwarancji są objęte gwarancją tylko przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Prawa i środki zaradcze Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy będą kumulowane i będą stanowić uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub zasady słuszności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący naruszy niniejszą Umowę, odszkodowanie sprzedającemu będzie trudne do ustalenia, w związku z czym Sprzedawca może dochodzić słusznego zadośćuczynienia, w tym między innymi nakazu sądowego, który stanowi dodatek do wszelkich innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

8.ZGODNOŚĆZ EKSPORTEM
Kupujący przyjmuje做wiadomości,że Produkty sąproduktami泽Stanow Zjednoczonych Ameryki我że eksport użytkowanie, przesyłanie, odsprzedaż滑inne przekazywanie Produktow podlegająprawu我przepisom Stanow Zjednoczonych Ameryki。Kupujący zgadza się, że nie będzie przyjmować, eksportować, odsprzedawać ani przesyłać żadnego Produktu do żadnego innego kraju lub podmiotu z naruszeniem takich praw i przepisów。

9.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI;CZAS NA ROSZCZENIA;ODSZKODOWANIE
Kupujący zgadza sięże Sprzedawca聂ponosi odpowiedzialności咱PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,阿宝ŚREDNIE滑WTORNE滑INNE PODOBNE SZKODY, w tym między innymi咱utratęzyskow滑przychodow、SZKODY z tytułu utratyżytkowania Produktow, SZKODY majątkowe, roszczenia osob trzecich,w tym obra为ż他中央情报局ł滑ś我ćw wyniku korzystania z Produktow滑brak odpowiedniego ostrzeż他滑poinstruowania przez Sprzedawcęprzed niebezpieczeństwami związanymi z Produktami滑bezpiecznym我włściwym użytkowaniem Produktow, niezależ聂od迪高,czy Sprzedawca zostałpoinformowany o莫żliwości takiego odszkodowanie。Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny (z wyjątkiem odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy), czy to wynikająca z Umowy, gwarancji, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka,odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, będzie ograniczona do pomniejszone o rzeczywiste szkody Kupującego lub cenę zapłaconą Sprzedającemu za Produkty, które są przedmiotem roszczenia Kupującego。Wszelkie roszczenia przeciwko Sprzedawcy muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania podstawy roszczenia, Kupujący wyraźnie zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień。Kupujący będzie bronić,zabezpieczać我utrzymywaćSprzedającego我jego funkcjonariuszy, dyrektorow, agentow, przedstawicieli, pracownikow, dostawcow我podmioty stowarzyszone przed wszelkimi sumami, roszczeniami, kosztami, cłami, procesami, działaniami, stratami, odszkodowaniami, op prawnymił热海,zobowiązaniami,zobowiązań i zastawów wynikających z (i) zakupu, użytkowania, posiadania, własności, eksploatacji, stanu, odsprzedaży, transferu, eksportu, transportu lub zbycia Produktu przez Kupującego, (ii) naruszenia przez Kupującego lub domniemanego naruszenia jakichkolwiek zagranicznych, federalnych, stanowe, powiatowe lub lokalne przepisy luregulacje,w tym między innymi przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i praktyk pracy, (iii) zaniedbania lub zaniechania Kupującego w celu spowodowania obrażeń, uszkodzenia lub straty klientów Produktów Sprzedawcy oraz (iv) naruszenie przez Kupującego niniejszej Umowy

10.利益BEZPIECZEŃSTWA
Aby zabezpieczyć zobowiązanie Kupującego do zapłaty za produckty, Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę w dowolnym czasie i od czasu do czasu do wykonywania i / lub składania, zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji, z podpisem Kupującego lub bez niego,Kodeks handlowy lub inne mające zastosowanie oświadczenia dotyczące finansowania lub kontynuacji lub inne dokumenty, które Sprzedawca może uznać za konieczne lub pożądane w celu udoskonalenia swich zabezpieczeń w produktach。Kupujący upoważnia Sprzedającego do sporządzenia takiej dokumentacji w imieniu Kupującego jako pełnomocnik Kupującego, którą Sprzedawca może wykonać jako pełnomocnictwo Kupującego。

Powrot做血淋淋的